Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/lunaudio.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1267
Udlejningsbetingelser - Lunaudio - Udlejning af lyd, lys, AV og scene i København

Udlejningsbetingelser

Lunaudio leje- og handelsbetingelser 2015

Retsforholdet mellem køber/lejer og Lunaudio bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger,
tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København.
Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med Lunaudio’s udlejningsbetingelser. Disse kan altid kan rekvireres pr. email
ved at kontakte os på tlf. 71 99 05 75

Tilbud og gyldighed
Alle priser opgives eksklusiv moms og andre afgifter, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal accepteres
straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage fra tilbudsdato,
derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for lønog
materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og andre omkostninger.
Annulleres kontrakten senere end 7 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler lejer 50 % af lejeprisen anført
i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst 500 kr. excl. moms. Annulleres kontrakten senere end 3 dage før aftalt
lejedato, debiteres lejer 100% af lejesummen + teknikerhonorarer. Dette gælder også ikke-afhentede anlæg. Enhver
annullering skal ske skriftligt direkte til Lunaudio. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes ske skriftligt. Returnering af
det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af lejen, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Ved aflysning forbeholder Lunaudio sig retten til at fakturere faktiske afholte omkostninger i forbindelse med
tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer.

Betalingsbetingelser
Afregning sker normalt umiddelbart efter lejekontraktens afslutning, eller til de i lejekontrakten gældende terminer,
med mindre andet er skriftligt aftalt. Underskriverne erklærer sig indforstået med hele kontraktens indhold, og
returnerer denne i underskrevet tilstand. Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er
kontrakten at betragte som ugyldig. Lunaudio forbeholder sig retten til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med
aftalt, men ikke returneret kontrakt. Ved udlejninger forbeholder Lunaudio sig retten til at kræve depositum, en del af den
totale lejeafgift forud, den totale lejeafgift forudbetalt eller kontant betaling ved udlevering af udstyret.
Ved elektronisk fakturering debiteres der et gebyr der pt. udgør 100,00 kr. + moms.

Lejeperiode
Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af Lunaudio, fastsatte priser. Lejeperioden starter på afhentningsdagen og
slutter kl.10.00 på returneringsdagen med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen aflevering af udstyr har Lunaudio
ret til at debitere ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger Lunaudio måtte have haft ved opfyldelse af anden
lejeaftale. Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før Lunaudio har give sit samtykke.
Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig
ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er
Lunaudio berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr på lejers regning. Det samme gælder, såfremt lejer
misligholder kontrakten groft i øvrigt f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget
misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. En sådan misligholdelse
berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejeafgiften.

Reklamationer
Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen eller afhentningen af varerne, ellers bortfalder
reklamationsretten. Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 2 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder
reklamationsretten. Det er til hver en tid lejers pligt at optælle og godkende det, i kontrakten, anførte udstyr. Følgende
udvidede force majeure fritager Lunaudio fra forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud- og
indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder som
Lunaudio ikke forudså eller burde have forudset. Ved kontrakt og/eller aftalekøb, forbliver varerne Lunaudio’ ejendom til
kontrakten og/eller aftalen er opfyldt. Såfremt nedbrud eller fejl på udlejers udstyr skulle opstå under en produktion,
kan der kun gives forholdsmæssig kompensation for den tid ustyret var ude af funktion/drift og kun forhold til den
specifikke del af udstyret hvor fejl/nedbrud opstod. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl, som er opstået i kundens,
venue eller 3. mands udstyr, signalveje eller medier.

Forplejning under lyd- og lysproduktioner
Arrangøren er til hver en tid ansvarlig for forplejning af Lunaudio’ tekniske mandskab, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Ved produktioner hvor opsætning sker før kl.08.30 skal morgenmad forefindes på opsætningsstedet. Såfremt
opsætning starter efter kl.08.30, men inden kl.12.00 skal frokost og aftensmad forefindes. Starter opsætning efter kl.12
skal der forefindes aftensmad. Kører produktionen, inklusive nedpakning, til efter kl.00.00 skal der forefindes natmad.
Under hele opsætningen og afviklingen skal der forefindes vand og frugt. Generelt appellerer vi til vore kunder om at
sørge for sund og god mad til vore teknikere. Lunaudio går ind for en sund livsstil og værner om vore teknikere for, at de
altid kan yde det bedste på vore produktioner. Af denne grund er mad i kategorien ”fast food”* ikke acceptabel
forplejning. Kontakt os hvis du/I har nogle spørgsmål til dette punkt.
*herunder: Pizza, burger, hotdogs etc.

Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm.
Tilbud på produktioner omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, bro eller toldafgifter. Det er til hver en tid arrangørs ansvar
at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. til Lunaudio’ køretøjer. Registreringsnumre på vore biler kan oplyses på
opfordring. Samtidig er det arrangørs ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er clearet så vi kan køre til med
varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man kan trille det på hjul hele vejen fra
aflæsning til brugsstedet, er det arrangørens ansvar at meddele dette mindst 5 hverdage før produktionsstart. Skal
udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler ekstraudgiften for flyttefolk/mandskab
arrangør eller ordregiver. Det er arrangørens ansvar, at der på venue eller på plantegning er tydeligt angivet hvor
opstilling skal foregå og at sceneplacering er opmærket. Såfremt opstilling af scene er påbegyndt og udført korrekt
efter tegning/anvisning, og kunde ønsker scene/udstyr omplaceret, debiteres der teknikertimer efter gældende takst.

Forsikringsbetingelser
Udstyr lejet hos Lunaudio skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Som kunde hos os er du altid velkommen til selv,
at forsikre udstyret hos eget forsikringsselskab. Dog viser vores erfaring os, at det ofte er svært at finde en forsikring
der dækker teknisk udstyr samt, at de forsikringer der eksisterer ofte er meget dyre. Derfor tilbyder Lunaudio vores
kunder, at forsikre udstyret gennem os mod et tillæg på 5% af bruttolejeprisen.
Forsikringen er en all-risk forsikring med en selvrisiko på 5.000 kr. og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved
beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.
Forsikringen dækker ikke:
• Udenfor Danmark
• Ridser på skærme, optikker og lærreder
• Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af lejer eller dennes ansatte og repræsentanter
• Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse
• Driftstab eller anden indirekte følge af skade
• Hvis lejer ikke overholder lejebetingelserne
• Bortkomment udstyr af en karakter som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc.
• Simpelt tyveri
• Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold
• Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum
• Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler
Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde denne til politiet straks. Samtidig skal Lunaudio underrettes hurtigst muligt.
Lunaudio skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse til politiet.

Afhentning, transport og returnering
Det lejede skal afhentes på Lunaudio aktuelle lageradresse; Meterbuen 18, 2740 Skovlunde, med mindre andet er aftalt.
Såfremt lejer selv afhenter det lejede skal transporten ske i dertil egnet køretøj og på forsvarlig måde. Lunaudio
forbeholder sig ret til at underkende transporten. Opbevaring af udstyret skal ske i aflåst rum ved stuetemperatur.
Afhentnings- og returneringssted er: Meterbuen 18, 2740 Skovlunde ved galvport.
Lejer skal afhente og returnere lejet udstyr ved indgangsdøren til vores lager.
Lunaudio forbeholder sig, til en hver tid, retten til at få fremvist gyldigt kørekort, sygesikringsbevis, pas eller andet gyldigt
identifikationsdokument på den ansvarlige lejer af udstyret. Lejer underskriver altid en kvittering for modtagelse af det
lejede udstyr, samt kvitterer for accept af de gældende generelle lejebetingelser for Lunaudio.
Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at opkræve
et gebyr på 20 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet. Samtidig forbeholder
udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder
fjernelse af tape, limrester, stearin, øl, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt rengjort før returnering. Der
debiteres pt. 500 kr. pr. time, for rengøring af udstyr og kabler incl. hjæpematerialer.

Betingelser ved udendørsarrangementer
Ved udendørsarrangementer skal alle effekter sikres effektivt mod vejr, vind og andre eksternaliteter. Ekstra
presenninger eller anden overdækning skal forefindes. Lunaudio forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod,
og stoppe produktionen indtil nødvendig sikring er foretaget.
Ansvar for det lejede udstyr
Udstyret må kun anvendes af lejer eller dennes repræsentant.
Lejeren er i lejeperioden fuldt ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom
den er hændelig. Eventuelle skader eller bortkomster skal uden ubegrundet ophold anmeldes til Lunaudio. Tyveri,
hærværk og ulykker skal endvidere politianmeldes.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Lunaudio. Lunaudio kan ikke
holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt,
eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger
særlig skriftlig aftale. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer.
Lunaudio forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af tilsvarende funktion. Lunaudio er berettiget til selv,
eller ved repræsentant, når som helst at besigtige det lejede udstyr på brugsstedet.

Ansvar for det lejede udstyr
Udstyret må kun anvendes af lejer eller dennes repræsentant.
Lejeren er i lejeperioden fuldt ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom
den er hændelig. Eventuelle skader eller bortkomster skal uden ubegrundet ophold anmeldes til Lunaudio. Tyveri,
hærværk og ulykker skal endvidere politianmeldes.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Lunaudio. Lunaudio kan ikke
holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt,
eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger
særlig skriftlig aftale. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer.
Lunaudio forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af tilsvarende funktion. Lunaudio er berettiget til selv,
eller ved repræsentant, når som helst at besigtige det lejede udstyr på brugsstedet.

Afbrydelse af lejeperiode og/eller produktion
Såfremt lejer under lejeperioden misligholder de gældende lejebetingelser, kan Lunaudio til hver en tid erklære kontrakten
annulleret og afhente det lejede udstyr på lejers regning. Lejer er fortsat forpligtet til at betale fuld lejeafgift +
eventuelle omkostninger ved annullering af kontrakten og afhentning af udstyret. De, i dette afsnit nævnte, forhold er
også gældende i tilfælde hvor Lunaudio har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at
ansvarlig arrangør har gjort hvad denne kan for at sikre disse forhold. Lunaudio forbeholder sig samtidig retten til at
afbryde en produktion, helt eller momentant, hvis Lunaudio har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller
personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort nogle tiltag for at sikre disse forhold.

Kapacitet og lysforhold
Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for, at Udstyret opfylder Lejers særlige forventninger om kvalitet og formålstjenlighed.
Lunaudio tager på ingen måde ansvar for at de oplyste tal på vores hjemmeside, omkring lyddækning, fungerer i
realiteten, med mindre Lunaudio har projekteret eller vejledt omkring lyddelen. Tallene skal altså ses som vejledende, og
ikke som uforbeholdne værdier.

Strøm
Det er altid lejers/arrangørs anvar at der er etableret korrekt dimensioneret strøm max 10 m. fra scenen eller
opsætningsstedet, med mindre andet er aftalt. Dimensioner af forsyningskabler, samt den øvrige installation skal ske i
henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord. Der skal være en autoriseret elektriker til stede ved
tilkobling. Lunaudio kan tilbyde stærkstrømsdistribution i form af kabler, tavler og etablering som tillæg til kontrakten. Er
du i tvivl omkring strøm så kontakt os.

Manglende hands/hjælpere
Såfremt, mundtligt eller skriftligt, aftalte hands/hjælpere ikke er til stede, debiteres den ansvarlige arrangør et beløb
der p.t. udgør DKK 1.500 + moms per manglende hjælper pr. aktivitet. Udebliver en hand ved både opsætning og
nedtagning, debiteres der således DKR 3.000 + moms.

Såfremt du har spørgsmål til lejebetingelserne er du velkommen til at kontakte os.
Lunaudio
Finlandsgade 26
2300 KBH S
CVR.nr. 26 40 40 61
Tlf. +45 71 99 05 75
Mail: info@lunaudio.dk